Yrittäjän ohjaaminen, mentoroinnin vaiheet

Ohjaussuhde kestää oppisopimuskoulutuksessa koko koulutuksen keston ajan. Tavallinen opiskeluaika yrittäjällä on noin 1,5 vuotta. Kun olet valinnut itsellesi mentorin, voitte edetä seuraavasti.

Ohjaussuhteen alussa

Ensimmäisissä tapaamisissa tutustutte toisiinne ja mentori perehtyy yrityksesi toimintaan.

Teidän molempien kannattaa tutustua myös suoritettavan tutkinnon perusteisiin, tietopuolisen koulutuksen teemoihin ja aikatauluun, jonka mukaan koulutus oppilaitoksessa etenee.

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS

Suunnitelma on osa oppisopimuskoulutusta, ja teet sen yhdessä oppisopimustoimijasi kanssa oppisopimusta solmiessa. Myös mentorin on hyvä olla tietoinen suunnitelman sisällöstä.

HOKSia laadittaessa kartoitetaan tämänhetkistä osaamistasi ja oppimistarpeitasi valittuun tutkintoon peilaten. Samalla suunnitellaan, mitä osaamista voidaan vahvistaa mentorin kanssa työskentelemällä. Suunnitelmat tehdään niin, että tietopuoliset opinnot ja omassa yrityksessäsi tapahtuva oppiminen täydentävät toisiaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Ohjaussuunnitelma

Ensimmäisen ohjaustapaamisen tärkein tehtävä on tehdä ohjaussuunnitelma, jossa sovitte mm.

 • mentorin ja yrittäjäopiskelijan rooleista
 • tavoitteistasi yritystoiminnassa
 • säännöllisistä ohjaustapaamisista ja niiden aikatauluista. 

Ohjaustapaamisissa käsittelette muun muassa

 • tietopuolisessa koulutuksessa esiin tulleita uusia asioita
 • niiden soveltamista yritystoimintaasi
 • kehittämistehtäviin liittyviä kysymyksiä
 • muita esiin nostamiasi ajankohtaisia teemoja.

Kuinka usein voin tavata mentoria?

Sinun vastuullasi on pitää yhteyttä mentoriin. Tapaatte säännöllisin, esim. 4 - 6 viikon,  välein tai koulutuksen tavoitteiden tai tarpeidesi mukaan. Tapaamisten välissäkin voi pitää yhteyttä mentoriin.

Tapaamisen päätteeksi sovitte seuraavien ohjaustapaamisten ajankohdat. Ohjaustapaamisten välisessä yhteydenpidossa voitte käyttää vaikkapa Google Driveä, salattua Facebook-ryhmää, Skypeä tai sähköpostia.

Teidän kannattaa sopia ennakkoon jokaisen ohjaustapaamisen asiasisällöt. Ajankohtaisten aiheiden lisäksi voitte käsitellä esimerkiksi etukäteen esittämiäsi kysymyksiä, joihin mentori voi perehtyä ennen yhteistä tapaamistanne.

Ohjaussuhteen päättyessä

Mentorointisuhde ei jatku ikuisesti. Kun oppisopimuskoulutus on päättymässä, teidän pitää sopia muutamasta asiasta:

 • Viimeisessä tapaamisessa arvioikaa oppimistasi suhteessa koulutuksen ja suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin.
 • Arvioikaa ohjaamisen onnistumista. Saat antaa palautetta mentorille. Pyydä myös palautetta itsellesi.
 • Arvioikaa tietopuolisen koulutuksen hyötyä sinulle. 
 • Sopikaa jatkosta se, kuinka viet itsenäisesti tavoitteitasi eteenpäin, kun ohjaussuhde on päättynyt.