Mentoripankki

Lorem ipsum dolor sit amet

Vanliga frågor

1. Vem lämpar sig som en Hyvä Diili-mentor?

En erfaren företagare som är intresserad av att stöda och handleda en annan företagare lämpar sig som Hyvä Diili-mentor. En mentor är genuint intresserad av utveckling och vill även själv utvecklas yrkesmässigt. En mentor förbinder sig till att dela med sig av sina kunskaper, sin erfarenhet och sin tid till en annan företagare under hela läroavtalsutbildningen, cirka 1,5 år beroende på utbildning.

En Hyvä Diili-mentor är resultatinriktad, uppmuntrande och lyssnande i sin handledning. En Hyvä Diili-mentor behöver inte nödvändigtvis själv vara företagare längre, bara han eller hon har erfarenhet som företagare.

2. Vad ingår i Hyvä Diili-handledningen?

Tonvikten på handledningen av en läroavtalsstuderande ligger på att handleda företagarens inlärning, medan ett renodlad företagsmentorskap fokuserar på att lösa frågor relaterade till företagarens affärsverksamhet. Handledning av inlärning innebär att jämna ut vägen för insikter, förändringar och nya perspektiv. Handledaren fungerar som företagarens stöd och handledare av inlärningen, men besluten som rör företaget fattas alltid av företagaren själv.

3. Kan jag vara mentor om jag representerar en annan bransch än den studerande?

Handledaren behöver inte nödvändigtvis representera samma bransch, eftersom handledaren i examina relaterade till entreprenörskap erbjuder alternativa synvinklar på företagarens verksamhet. I sådana fall har mentorn också lättare att fokusera på inlärningen och handledningen av inlärningen och man undviker att befatta sig för djupgående med företagarens affärsverksamhet.
Om utbildningen däremot anknyter till den studerandes egen bransch, krävs det att handledaren har goda kunskaper om företagarens yrkesområde.

4. Hur gör jag om jag vill byta mentor under utbildningen?

Förutsättningen för en lyckad handledning är att båda parterna förbinder sig till handledningsrelationen och agerar i en öppen växelverkan. Detta måste fungera ömsesidigt.

Ibland tar handledningsrelationen inte fart som önskat och företagaren behöver välja en ny mentor. Anledningar kan vara bland annat ändrade omständigheter, schemaproblem eller tydliga åsiktsskillnader.

Då är det viktigt att reagera på situationen och göra de ändringar som krävs för att studierna ska framskrida på önskad sätt. Man ska alltid komma överens om mentorbytet med läroavtalscentralen som ser till att den nya mentorn sätts in i sin uppgift.

5. Hur ofta ska mentorn och den studerande träffas?

Handledningen sker i form av handledningsträffar mellan företagaren och handledaren. Rekommendationen är att träffas med 1–1,5 månaders mellanrum. I läroavtalsutbildningen beror handledningens roll och mål på den examen som ska avläggas samt den företagarstuderandes behov.

Det viktigaste är att man träffas regelbundet och kommer överens om principerna i början av handledningsrelationen. Handledningsträffarna kan regelbundet planeras in till exempel i anslutning till närundervisningsdagar, då man kan behandla hur det inlärda kan tillämpas och utnyttjas i företagarens verksamhet.

I praktiken är det bra att alltid bestämma träffar 2–3 månader framåt.

6. Vad gör jag om den studerande inte reagerar på mina kontaktförsök och inte utnyttjar mentorns stöd?

Mentorskapet är en väsentlig del av läroavtalsutbildningen, så utbildningen kan inte genomföras och examen inte avläggas utan att förbinda sig till en handledningsrelation. Företagarens uppgift är att hela tiden själv vara aktiv i sin relation till mentorn: i valet av mentor, i att sätta upp mål för handledningen samt i planeringen av handledningsbehovet och träffarna.

Mentorn avsätter sin egen tid och får bara en symbolisk ersättning, vilket den studerande också ska visa respekt för. Om handledningsträffarna inte genomförs enligt plan, ska mentorn ta kontakt med läroavtalsbyrån. Då utreds om det är möjligt att fortsätta utbildningen.

7. Kan mentorn fungera som bedömare vid ett bedömningssamtal eller vid examenstillfället?

I läroavtalsutbildningen bedöms företagarens inlärning både av dennes mentor och läroanstaltens utbildare. Mentorn ger en bedömning av företagarens inlärning i arbete 2–3 gånger om året beroende på läroavtalsbyråns bedömningspraxis.

Därutöver omfattar examenstillfällena bedömningar som mentorer i allmänhet inte deltar i på grund av jäv. Mentorn kan däremot bedöma personer som inte är hans eller hennes egna adepter.

Mitä on mentorointi?

Palveluun kirjautuminen

Oppisopimustoimijoiden ja palveluun rekisteröityneiden
mentoreiden kirjautuminen palveluun.

Kirjaudu ulos