Faserna i mentorskapet

Inom läroavtalsutbildningen varar en mentorrelation i ca 1,5 år. Handledningsprocessen börjar med val av mentor och består av följande faser.

Förberedelse

Det lönar sig för mentorn och den studerande att bekanta sig med grunderna för den studerandes examen, de däri beskrivna kraven på yrkesskicklighet samt med det planerade schemat för den teoretiska utbildningen och teman som den teoretiska utbildningen följer. Dessa fås av läroanstalten.

Under de första träffarna lär ni känna varandra och du som mentor sätter dig in i företagaren som du handleder och hans eller hennes företags verksamhet.

Plan för inlärning i arbete

Planen för inlärning i arbete är en del av läroavtalsutbildningen och uppgörs i början av studierna tillsammans med den studerande och läroavtalsbyråns representant. Det är bra om även mentorn deltar i uppgörandet av planen.

I planen kartläggs den företagarstuderandes nuvarande kunskaper och inlärningsbehov i förhållande till den valda examen. Samtidigt planeras vilka kunskaper som kan förstärkas genom att arbeta med mentorn. Planerna uppgörs så att de teoretiska studierna och inlärningen i arbetet på bästa möjliga sätt stöder varandra.

Handledningsträffar och handledningsplan

Den viktigaste uppgiften på den första handledningsträffen är att uppgöra en handledningsplan, där ni kommer överens om bl.a.

 • mentorns och den företagarstuderandes roller
 • mål som du vill jobba mot med din mentor
 • regelbundna handledningsträffar och deras tidsschema
 • tidsschemat för bedömningen relaterad till läroavtalsutbildningen.

Under handledningsträffarna behandlar ni bland annat

 • nya frågor som kommit upp under den teoretiska utbildningen och hur de kan tillämpas på din verksamhet
 • frågor relaterade till utvecklingsuppgifterna
 • aktuella teman som företagaren lyfter fram
 • övriga inlärningsbehov.

Hur ofta kan jag träffa min mentor?

Det är den studerandes ansvar att hålla kontakt med sin mentor. Ni träffas var fjärde till sjätte vecka eller beroende på utbildningens mål eller dina behov. Mellan träffarna lönar det sig att ringa eller mejla till mentorn.

Det är bra att komma överens om sakinnehållet för varje handledningsmöte i förväg. Utöver aktuella ämnen kan ni till exempel behandla frågor du ställt i förväg, som mentorn kan sätta sig in i innan ni träffas.

I slutet av träffen bestämmer ni tidpunkten, målen och ämnena för nästa handledningsträff. Kommunikationen mellan handledningsträffarna kan ske till exempel genom Google Drive, en hemlig Facebook-grupp, Skype eller e-post.

Att avsluta en handledningsrelation

En mentorrelation varar inte för evigt. När handledningsrelationen avslutas, ska ni komma överens om några saker:

 • Gör en slutbedömning och bedöm din inlärning i förhållande till målen för utbildningen och den examen du avser att avlägga.
 • Bedöm hur väl handledningen lyckades. Du får ge respons till mentorn.
 • Bedöm hur mycket nytta du hade av den teoretiska utbildningen.
 • Kom överens om hur du i fortsättningen självständigt kan arbeta mot dina mål när handledningsrelationen har avslutats.