Mentoripankki

Lorem ipsum dolor sit amet

Handledningsfaser och handledningsträffar

Handledningsprocessen består av olika faser:

 1. Ni förbereder er för handledningsrelationen.
 2. Ni gör upp en handledningsplan.
 3. De regelbundna handledningsträffarna börjar.
 4. Under studierna gör du mellanbedömningar och en slutbedömning.
 5. Handledningsrelationen avslutas.

Förberedelse för handledningsrelationen

Om du vill bli mentor, ska du delta i träningen för Hyvä Diili-mentorer. Den ger en bra grund för handledningsrelationen.

Träningarna arrangeras av din läroavtalsbyrå 1–2 gånger om året. Teman som behandlas är bland annat företagarens studier i läroavtalsutbildningen, handledningens roll och mentorns uppgifter.

Som mentor lönar det sig att dessutom bekanta sig med grunderna för den studerandes examen och de däri beskrivna kraven på yrkesskicklighet. Information om dessa får du även av den läroanstalt som ansvarar för den teoretiska utbildningen. Av den företagarstuderande får du det planerade schemat och de teman som den teoretiska utbildningen följer.

Under de första handledningsträffarna lär du som mentor känna företagaren och hans eller hennes företags verksamhet.

Plan för inlärning i arbete

Planen för inlärning i arbete är en del av läroavtalsutbildningen och uppgörs i början av studierna tillsammans med den studerande och läroavtalscentralens representant. Det är bra om även mentorn deltar i uppgörandet av planen.

I planen kartläggs den företagarstuderandes nuvarande kunskaper och utvecklingsbehov i förhållande till den valda examen. Samtidigt planeras vilka kunskaper som kan förstärkas genom att arbeta med mentorn. Planerna uppgörs så att de teoretiska studierna och den arbetsplatsbelagda inlärningen stöder varandra på bästa möjliga sätt.

Handledningsträffar

På den första handledningsträffen är den viktigaste uppgiften att uppgöra en handledningsplan, där ni kommer överens om bl.a.

 • mentorns och den företagarstuderandes roller
 • mål som ni vill jobba mot
 • regelbundna handledningsträffar och deras tidsschema
 • tidsschemat för bedömningen relaterad till läroavtalsutbildningen.

Under handledningsträffarna behandlar ni bland annat

 • nya frågor som kommit upp under den teoretiska utbildningen och hur de kan tillämpas på företagarens verksamhet
 • frågor relaterade till utvecklingsuppgifterna
 • aktuella teman som företagaren lyfter fram
 • övriga inlärningsbehov.

Hur ofta kan man träffa sin mentor?

Det är den företagarstuderandes ansvar att hålla kontakt med sin mentor. Ni träffas var fjärde till sjätte vecka eller beroende på utbildningens mål. Mellan träffarna kan den studerande ringa eller mejla till dig.

Det är bra att komma överens om sakinnehållet för varje handledningsmöte i förväg. Utöver aktuella ämnen kan ni till exempel prata om frågor som den studerande ställt i förväg och som du som mentor har möjlighet att sätta dig in i innan ni träffas.

I slutet av träffen bestämmer ni tidpunkten, målen och ämnena för nästa handledningsträff. Kommunikationen mellan handledningsträffarna kan ske till exempel genom Google Drive, en hemlig Facebook-grupp, Skype eller e-post.

Och det finns mer!

 • Mentorns uppgift är även att uppmana, uppmuntra och ge respons.
 • Mentorn ger den företagarstuderande mod till självutvärdering.
 • Mentorn har hand om utvärderingssamtalen om företagarens inlärning och gör mellanbedömningar.

Att avsluta en handledningsrelation

Allt det goda har ett slut. När handledningsrelationen avslutas, finns det några saker ni ska komma överens om:

 • Gör en slutbedömning och bedöm inlärningen i förhållande till målen för utbildningen och den examen företagaren avser att avlägga.
 • Bedöm hur väl handledningen lyckades. Den företagarstuderande ger respons till dig, mentorn.
 • Bedöm hur mycket nytta den företagarstuderande hade av den teoretiska utbildningen.
 • Kom överens om hur den företagarstuderande i fortsättningen självständigt kan arbeta mot sina mål när handledningsrelationen har avslutats.

Mitä on mentorointi?

Palveluun kirjautuminen

Oppisopimustoimijoiden ja palveluun rekisteröityneiden
mentoreiden kirjautuminen palveluun.

Kirjaudu ulos