Mentoripankki

Lorem ipsum dolor sit amet

Bedömning av företagare

Bedömningen stöder inlärningen

I läroavtalsutbildningen ingår att bedöma företagarens inlärning, vilket görs regelbundet under utbildningen. Företagarens inlärning bedöms både av dennes mentor och läroanstaltens utbildare.

Den bedömning du som mentor gör kallas med den krångliga termen bedömning av arbetsplatsbelagd inlärning – till skillnad från bedömningen av de teoretiska studierna. Med dessa bägge bedömningar vill vi styra studierna och uppmuntra till att studera. Samtidigt utvecklar vi den studerandes förmåga att själv bedöma sin verksamhet och sina kunskaper. Med hjälp av mentorns bedömning följer läroavtalsbyrån upp hur den studerandes studier framskrider. Bedömningarna skickas till byrån genom en elektronisk webbtjänst.

Bedömningen av arbetsplatsbelagd inlärning är din uppgift som mentor. Det är ditt ansvar att bedöma företagarens inlärning och spegla den mot utbildningens mål. Därutöver bedömer du hur väl inlärningen framskrider och jämför detta med de individuella mål som sattes i början av handledningsrelationen samt med utbildningens mål.

Även självutvärderingen är en central del av inlärningsprocessen. Därför ska du och den studerande tillsammans regelbundet erinra er om de uppsatta målen och de krav på yrkesskicklighet som ingår i examen. Tillsammans kan ni även bedöma och rikta om dessa mål under utbildningens gång.
Bedömning av företagare

En bra bedömning

  • motiverar, uppmuntrar och inspirerar till att lära sig
  • sker i konstruktiv, ömsesidig växelverkan
  • riktas mot verksamhet, inte person
  • är rättvis, ärlig och konfidentiell
  • framhäver det positiva
  • leder till praktiska utvecklingsåtgärder som går att följa upp.

Bedömningen baseras på utvärderingssamtalen mellan dig och den företagarstuderande. Bedöm kunskaperna för en examensdel i taget.

För företagaren är det viktigare att få en muntlig bedömning än en sifferbedömning. Muntlig respons säger med om inlärningen, den aktuella kunskapsnivån och utvecklingsbehoven. All bedömning ska göras i förhållande till de uppsatta målen, så varje studerande bedöms utgående från hans eller hennes egna förutsättningar. Dessutom ger läroanstaltens utbildare respons och bedömer uppgifterna som gjorts inom de teoretiska studierna.

Examenstillfällena har sin egen bedömning, som mentorn i allmänhet inte deltar i, utan bedömare för dessa utses separat.

Hur sker bedömningen?

Med hjälp av bedömningarna följer läroavtalscentralen upp hur den studerandes studier framskrider. Vanligtvis görs bedömningen i den elektroniska webbtjänsten Sopimus Pro. Som mentor får du ett användarnamn för att lämna bedömningar i Sopimus Pro. Dessutom får du närmare bedömningsinstruktioner i samband med tecknandet av läroavtalet eller med posten.

När det är dags, ber läroavtalscentralen dig att göra en bedömning. För det mesta får du en påminnelse när bedömningstiden börjar närma sig.

Mellanbedömningen görs enligt den egna läroavtalsbyråns praxis 1–3 gånger om året. När studierna avslutas, gör du en slutbedömning.

Det är bra att beakta bedömningstidpunkterna redan när ni kommer överens om tidsschemat för handledningsträffarna.

Bedömningen görs för en examensdel i taget på skalan 1–3. Om ni gör bedömningen på en pappersblankett, återsänd bedömningen till läroavtalsbyrån med posten.

Mellanbedömningar

Som mentor bedömer du utvecklingen av företagarens inlärning. De betyg du ger i mellanbedömningarna visar hur den studerandes kunskaper har utvecklats under varje utvärderingsperiod. Med hjälp av betygen kan ni rikta handledningsmötenas teman med tanke på nästkommande utvärderingsperiod.

Läroanstalten bedömer uppgifterna relaterade till de teoretiska studierna, och deras tidsscheman påverkar inte den bedömning du lämnar.

Om lärotiden nyss har börjat och det inte är meningsfullt att göra en bedömning, kan du lämna en skriftlig förklaring om detta utan någon sifferbedömning.

Slutbedömning

Läroavtalsbyrån ber dig att göra en slutbedömning en månad innan läroavtalet avslutas. I slutbedömningen bedömer du företagarens kunskaper vid avslutningstidpunkten för studierna. Slutbedömningsbetygen är med i den studerandes intyg.

 

Mitä on mentorointi?

Palveluun kirjautuminen

Oppisopimustoimijoiden ja palveluun rekisteröityneiden
mentoreiden kirjautuminen palveluun.

Kirjaudu ulos