Hyvä Diili-mentorskapets värdegrund

Hyvä Diili-mentorerna har en gemensam värdegrund som består av tre omistliga värderingar:

Konfidentialitet

Som mentor kommer du nära företagarens vardag. Du delar dennes lycka och problem, nöjen och utmaningar.

Därför är det självklart att allt stannar mellan er två. Mentorrelationen är fullständigt konfidentiell.

Målinriktning

Mentorskapet ska ha ett mål, och i läroavtalsutbildningen är det en avlagd examen. För att nå detta mål behövs diskussioner om hurdana kunskaper som fortfarande behövs. Allt behöver inte ske på en gång. Sätt också upp delmål och kom ihåg att glädjas över redan skapade resultat. Anteckna dessa mål tillsammans i handledningsplanen och justera planen under resans gång.

Det är inte meningen att bara träffas över en kopp kaffe och prata om ditten och datten. Det får man naturligtvis också göra, men varje träff ska dessutom ha ett mål som man strävar mot.

Uppskattning av inlärning

Hyvä Diili-mentorerna uppskattar inlärning. De vet att misslyckanden och bakslag hör till och vet också hur man firar framgångar och framsteg.

En erfaren mentor vet att var och en har sin egen inlärningstakt och -stil. Han eller hon kan stöda sin adept på dennes individuella utvecklingsstig.