Mentoripankki

Lorem ipsum dolor sit amet

Usein kysyttyjä kysymyksiä

1. Kuka on sopiva henkilö Hyvä Diili -mentoriksi?

Hyvä Diili -mentoriksi soveltuu kokenut yrittäjä, joka on kiinnostunut tukemaan ja ohjaamaan toista yrittäjää. Mentori on aidosti kiinnostunut kehittymisestä ja haluaa kehittyä itsekin ammatillisesti. Mentori sitoutuu jakamaan osaamistaan, kokemustaan ja aikaansa toiselle yrittäjälle koko oppisopimuskoulutuksen ajaksi, tutkinnosta riippuen esimerkiksi puoleksitoista vuodeksi. Hyvä Diili mentori on tavoitehakuinen, kannustava sekä kuunteleva ohjaamisessaan.

Hyvä Diili -mentoripankissa toimiva mentori toimii itse myös yrittäjänä. Lisäksi hän on tutustunut oppisopimusjärjestelmään esimerkiksi osallistumalla Hyvä Diili- mentoreiden koulutukseen. Mentori hyväksyy ohjausarvoinaan luottamuksellisuuden, tavoitteellisuuden sekä oppimisen arvostamisen.

2. Mitä Hyvä Diili -ohjaukseen sisältyy?

Oppisopimusopiskelijan ohjaaminen painottuu yrittäjän oppimisen ohjaamiseen, kun taas puhdas yritysmentorointi keskittyy yrittäjän liiketoimintaan liittyvien kysymysten ratkomiseen. Oppimisen ohjaaminen on tien tasoittamista oivalluksille, muutokselle ja uusille näkökulmille. Ohjaaja toimii yrittäjän tukena ja oppimisen ohjaajana, mutta yritystä koskevat päätökset yrittäjä tekee aina itse.

3. Voinko toimia mentorina, jos edustan eri alaa kuin opiskelijani?

Ohjaajan ei tarvitse välttämättä edustaa samaa alaa, sillä yrittäjyyteen liittyvissä tutkinnoissa ohjaaja tarjoaa vaihtoehtoisia näkökulmia yrittäjän toimintaan. Tällöin mentorin on myös helpompi keskittyä oppimiseen ja sen ohjaamiseen ja vältetään liian syvälle meneminen yrittäjän liiketoimintaan.

Sen sijaan opiskelijan omaan alaan liittyvissä tutkinnoissa ohjaajalta vaaditaan yrittäjän ammattialan hyvää tuntemusta.

4. Miten menetellä, jos haluaa vaihtaa mentoria kesken opiskelun?

Onnistuneen ohjaamisen edellytys on, että molemmat osapuolet sitoutuvat ohjaussuhteeseen ja toimivat avoimesti vuorovaikutuksessa. Tämän pitää toimia molemminpuolisesti.

Joskus ohjaussuhde ei lähde toimimaan toivotulla tavalla ja yrittäjällä on tarvetta valita mentorinsa uudelleen. Syynä saattavat olla esimerkiksi olosuhteissa tapahtuneet muutokset, aikatauluongelmat tai selkeät näkemyserot.

Tällöin on tärkeää, että tilanteeseen reagoidaan ja tehdään tarvittavat muutokset, jotta opinnot etenevät toivotulla tavalla.  Mentorin vaihdoksesta pitää aina sopia oppisopimustoimijan kanssa, jossa huolehditaan uuden mentorin perehdytyksestä.

5. Kuinka usein mentorin ja opiskelijan olisi hyvä tavata?

Ohjaaminen tapahtuu yrittäjän ja ohjaajan välisissä ohjaustapaamisissa, joita suositellaan pidettäväksi säännöllisesti. Oppisopimuskoulutuksessa ohjaamisen rooli ja tavoitteet riippuvat kuitenkin suoritettavasta tutkinnosta sekä yrittäjäopiskelijan tarpeesta.

Tärkeintä on, että tapaamisia on säännöllisesti ja että periaatteista sovitaan ohjaussuhteen alussa. Ohjaustapaamiset voivat ajoittua säännöllisesti esimerkiksi lähiopetuspäivien yhteyteen, jolloin voidaan käsitellä opittujen asioiden soveltamista ja hyödyntämistä yrittäjän toimintaan.

Käytännössä tapaamisia kannattaa sopia ennakkoon aina 2–3 kuukautta eteenpäin.

6. Miten toimin, jos opiskelija ei reagoi yhteydenottoihin eikä hyödynnä mentorin tukea?

Ohjaaminen on olennainen osa oppisopimuskoulutusta, joten koulutusta ja tutkintoa ei voi suorittaa, ellei sitoudu ohjaussuhteeseen. Yrittäjän tehtävänä on olla koko ajan itse aktiivinen suhteessaan mentoriin: mentorin valinnassa, ohjauksen tavoitteiden asettamisessa sekä ohjaustarpeen ja tapaamisten suunnittelussa.

Mentori käyttää omaa aikaansa ja saa tästä vain muodollisen korvauksen, joten opiskelijan tulisi myös kunnioittaa tätä ajankäyttöä. Jos ohjaustapaamiset eivät toteudu suunnitellulla tavalla, mentorin pitää olla yhteydessä oppisopimustoijaan. Tällöin selvitetään, onko koulutuksen jatkaminen mahdollista.

7. Voiko mentori toimia näytössä arvioijana?

Yrittäjän osaamista näytöissä arvioivat näyttöorganisaation edustaja ja työelämän edustaja. Mentori saa nykyisin lain mukaan arvioida näytöissä työelämän edustajana, mutta se ei ole velvollisuus. Näyttöorganisaation on sovittava arviointivelvoite erikseen mentorin kanssa. Joskus esteellisyyden vuoksi mentori ei voi toimia näytön arvioijana ohjattavalle opiskelijalleen.

 

Mitä on mentorointi?

Palveluun kirjautuminen

Oppisopimustoimijoiden ja palveluun rekisteröityneiden
mentoreiden kirjautuminen palveluun.

Kirjaudu ulos