Ohjaamisen vaiheet ja ohjaustapaamiset

Ohjaussuhde kestää oppisopimuskoulutuksessa koko koulutuksen keston ajan. Tavallinen opiskeluaika yrittäjällä on puolitoista vuotta. Kun yrittäjä on valinnut itselleen mentorin, niin voidaan edetä seuraavasti.

Ohjausprosessi etenee vaiheittain:

 1. Valmistautuminen ja tavoitteiden asettaminen
 2. Teette yhdessä ohjaussuunnitelman
 3. Aloitatte säännölliset ohjaustapaamiset
 4. Arvioitte osaamisen kehittymistä ja annatte palautetta
 5. Päätätte ohjaussuhteen

1. Valmistautuminen ja tavoitteiden asettaminen

Ensimmäisissä ohjaustapaamisissa tutustutte toisiinne. Mentori perehtyy ohjattavaan yrittäjään sekä hänen yrityksensä toimintaan.
Teidän molempien kannattaa tutustua myös suoritettavan tutkinnon perusteisiin, sekä niissä kuvattuihin ammattitaitovaatimuksiin. Lisäksi perehtykää aikataulusuunnitelmaan ja teemoihin, joiden mukaan koulutus oppilaitoksessa etenee.

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma tehdään opintojen alussa. Myös mentorin on hyvä tutustua HOKSiin.

HOKSia laadittaessa kartoitetaan yrittäjäopiskelijan tämänhetkistä osaamista ja oppimistarpeita valittuun tutkintoon peilaten. Samalla suunnitellaan, mitä osaamista voidaan vahvistaa mentorin kanssa työskentelemällä. Suunnitelmat tehdään niin, että tietopuoliset opinnot ja omassa yrityksessäsi tapahtuva oppiminen täydentävät toisiaan parhaalla mahdollisella tavalla.

HOKSissa kartoitetaan yrittäjäopiskelijan jo olemassa olevaa osaamista ja kehittymistarpeita valittuun tutkintoon peilaten. Samalla suunnitellaan mitä osaamista voidaan vahvistaa mentorin kanssa työskentelemällä.

2. Teette yhdessä ohjaussuunnitelman

Ensimmäisen ohjaustapaamisen tärkein tehtävä on tehdä ohjaussuunnitelma, jossa sovitte mm.

 • mentorin ja yrittäjäopiskelijan rooleista
 • tavoitteistasi yritystoiminnassa
 • säännöllisistä ohjaustapaamisista ja niiden aikatauluista.

3. Aloitatte säännölliset ohjaustapaamiset

Säännöllisissä ohjaustapaamisissa käsittelette muun muassa

 • koulutuksessa esiin tulleita uusia asioita ja niiden soveltamista yrittäjän toimintaan
 • kehittämistehtäviin liittyviä kysymyksiä
 • yrittäjän esiin nostamia ajankohtaisia teemoja
 • muita oppimistarpeita.

Kuinka usein voi tavata mentoria?

Yrittäjäopiskelijan vastuulla on pitää yhteyttä mentoriin. Tapaatte mentorin kanssa koulutuksen tavoitteiden mukaan. Suunnittelette yhdessä sopivan aikataulun tapaamisille, jotka voivat olla muutaman viikon tai kuukauden välein. Tapaamisten välissä voi opiskelija olla tarvittaessa yhteydessä mentoriin muulla tavoin.

Ohjaustapaamisten asiasisällöt kannattaa sopia ennakkoon. Ajankohtaisten aiheiden lisäksi voitte keskustella tavoitteisiin liittyvistä muistakin aiheista. Jos teillä on kysymyksiä toisillenne, voitte esittää ne etukäteen jotta voitte valmistautua.

Tapaamisen päätteeksi sovitte seuraavan ohjaustapaamisen ajankohdan, tavoitteet ja aiheet. Ohjaustapaamisten välisessä yhteydenpidossa voitte käyttää vaikkapa Google Driveä, salattua Facebook-ryhmää, Skypeä tai sähköpostia.

4. Arvioitte osaamisen kehittymistä ja annatte palautetta

 • Mentori myös haastaa, kannustaa ja antaa palautetta.
 • Hän rohkaisee yrittäjäopiskelijaa itsearviointiin.

Mentori, lue lisää arvioinnista: Arviointi ja palautteen antaminen

5. Päätätte ohjaussuhteen

Kaikki hyvä päättyy aikanaan. Kun ohjaussuhde loppuu, muutama asia pitää sopia:

 • Arvioikaa oppimista suhteessa koulutuksen ja suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Mentori antaa palautetta yrittäjäopiskelijalle.
 • Arvioikaa ohjaamisen onnistumista. Yrittäjäopiskelija antaa palautetta mentorille.
 • Arvioikaa tietopuolisen koulutuksen hyötyä yrittäjäopiskelijalle. Antakaa palautetta tietopuolisesta koulutuksesta koulutuksen järjestäjälle.
 • Sopikaa jatkosta se, kuinka yrittäjäopiskelija vie tavoitteitaan eteenpäin, kun ohjaussuhde on päättynyt.

 

Ohjausprosessi